แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีการปรับแผนการดำเนินงานแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563

8 พฤษภาคม 2563

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีการปรับแผนการดำเนินงานแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก