ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

7 พฤศจิกายน 2562

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก