รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ประธานการเสวนา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติราชการไปสู่วิถีใหม่ของ สลน.”

23 กันยายน 2565

วันนี้ (23 กันยายน 2565) เวลา 16.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานการเสวนากับผู้บริหาร เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติราชการไปสู่วิถีใหม่ของ สลน.” พร้อมด้วย นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมเสวนา ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการสัมมนาประจำปี 2565 เรื่อง “แผนปฏิบัติราชการ สลน. 5 ปี สู่องค์การที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี” โดยมี นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปีของ สลน. (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมคณะทำงาน เป็นผู้นำเสนอผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ของร่างแผน ฯ ดังกล่าว พร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองในการสัมมนาภาคเช้า ซึ่งในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และเวทีการเสวนา พร้อมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงาน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดโครงการสัมมนาประจำปี 2565 เรื่อง “แผนปฏิบัติราชการ สลน. 5 ปี สู่องค์การที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี” เพื่อระดมสมองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ของร่างแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปีของ สลน. (พ.ศ. 2566 - 2570) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงาน รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลซ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ นนทบุรี

โปรดเลือก