การปรับแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 มีนาคม 2563

การปรับแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก