ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ ทำเนียบรัฐบาล

15 มีนาคม 2565

วันนี้ (14 มีนาคม 2565) เวลา 09.45 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกสาธารณะเพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม”

โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการอบรม และมี นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านกฎหมาย และนายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ

เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้บุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สร้างพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นส่งเสริมในหลักคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง 1) ทำเนียบรัฐบาล โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

โปรดเลือก