สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเสริมสร้างค่านิยม (Core Values) ของบุคลากร สลน..”

15 ธันวาคม 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0025/00025871.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0025/00025870.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0025/00025869.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0025/00025868.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0025/00025867.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0025/00025865.JPG

วันนี้(14 ธ.ค. 2566) เวลา 09.00 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคาร สลน. 3
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเสริมสร้างค่านิยม (Core Values) ของบุคลากร สลน..” และได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
โดยมีนายจุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากร สลน.
โครงการประชุมฯดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างค่านิยม (Core Values) : SPM (Synergy/ Professional/ Moral) ของบุคลากร สลน. ให้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อ​อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สลน. สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของ สลน.

ภาพที่ 2 (KEN_4712.jpg)

ภาพที่ 3 (KEN_4715.jpg)

ภาพที่ 4 (KEN_4718.jpg)

ภาพที่ 5 (KEN_4763.jpg)

ภาพที่ 6 (KEN_4727.jpg)

โปรดเลือก