รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนันทวรรณ ชื่นศิริ) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ” ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

24 กุมภาพันธ์ 2566

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 12.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ" ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

โดยมีวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สิน แก่บุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ธนาคารต่าง ๆ ภายในทำเนียบรัฐบาล

โดยวัตถุประสงค์โครงการ ฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ การฝึกอบรม ฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ตึกบัญชาการ 2 และ อาคาร 44 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

โปรดเลือก