สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562

3 กันยายน 2562

วันนี้(3 ก.ย. 62) เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ เป็นผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562 จากนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะที่ปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน
พิธีมอบโล่ดังกล่าว เป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสบทบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา และส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 64 แห่ง เข้าร่วมด้วย

โปรดเลือก