คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 103/2557 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

4 กันยายน 2560

เปิดอ่านรายละเอียด

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 103/2557

โปรดเลือก