รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรอบ 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)

23 มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก