รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการของ สลน. กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ : “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สลน. และการเตรียมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

11 มิถุนายน 2565

วันนี้ (11 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ : “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สลน. และการเตรียมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ รวมทั้งคณะทำงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย โดยมี ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการตอบคำถามในแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ผ่านระบบ ZOOM)

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน และคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) และบุคลากรของ สลน. ได้มีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสถานะเป็นระบบราชการ 4.0 และเป็นทีมตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการพัฒนาองค์กรต่อไป ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นลักษณะการระดมสมองและคิดวิเคราะห์ ต่อด้วยการบรรยาย ตอบข้อซักถาม และการแบ่งกลุ่มย่อย จากนั้น จะเป็นการสรุปผล ประเมินผลโครงการ และปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย แหลมแท่น บางแสน เขาสามมุข จังหวัดชลบุรี

โปรดเลือก