นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สลน. ศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติมิชอบกลาง

11 มีนาคม 2563

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) เวลา 08.50 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สลน. ที่เข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ" เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติมิชอบกลาง โดยมีนายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และผู้บริหารศาลอาญาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายขั้นตอนกระบวนการพิจารณาแต่ละขั้นตอนในศาล และเข้าชมกระบวนการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สลน. สร้างการรับรู้และตระหนักถึงโทษและผลกระทบของการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเกิดความยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง รวมถึงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบได้

โปรดเลือก