ถ้าประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้กับนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี ได้ช่องทางไหนบ้าง

11 มิถุนายน 2562

1. สายด่วนของรัฐบาล 1111 (ไม่เสียค่าโทร) ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 2. จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 3. ตู้ ปณ. 1111 (ไม่ต้องติดแสตมป์) เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
4. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111) 5. ผ่านเว็บไซต์ >กดที่นี่ เพื่อเปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.1111.go.th

โปรดเลือก