สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

1 เมษายน 2565

1 เมษายน 2565 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับ นางสาวเชาวนี กิติบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนางพรรณเพ็ญ อินทะเรืองศร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดให้ “วันข้าราชการพลเรือน” เป็นวันของข้าราชการพลเรือน เพื่อที่ทางราชการได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนที่ได้ปฏิบัติมา ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป

คำกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
https://youtu.be/xm526eQBAw4

โปรดเลือก