แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

1 กุมภาพันธ์ 2567/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER004/GENERAL/DATA0001/00001267.PNG

ดูแหล่งข่าว