นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้บริจาคหนังสือเพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

29 กันยายน 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 8.45 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้บริจาคหนังสือเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสที่รัฐบาลได้จัดกิจกรรมครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เยาวชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลได้มีความรู้ อันเป็นปัจจัยในการพัฒนาชนบทและประเทศชาติต่อไป

โปรดเลือก