เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ

24 สิงหาคม 2566

นนี้ (24 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 12 ราย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อรับมอบโอวาทเป็นขวัญกำลังใจที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติตลอดมา
โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหาร สลน. เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการฯ

โปรดเลือก