นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมการจับสลากออนไลน์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565 ของ สลน.

27 ธันวาคม 2564

27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมการจับสลากออนไลน์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565 ของ สลน. และร่วมกิจกรรม “ต้นกล้าคุณธรรม” พร้อมร่วมชมคลิปการประกวดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชาว สลน. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ทีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ และคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมให้เกียรติร่วมจับสลากเพื่อมอบรางวัลให้กับบุคลากรของ สลน.

โปรดเลือก