ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

19 มิถุนายน 2562

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก