รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนันทวรรณ ชื่นศิริ) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

19 กันยายน 2565

วันนี้ (16 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมี วิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ธนาคารต่าง ๆ ภายในทำเนียบรัฐบาล โดยมีกิจกรรมฝึกซ้อมการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมทั้งการสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเคมีในการเข้าผจญเพลิง โดยวัตถุประสงค์โครงการ ฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ การฝึกอบรม ฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. (เดิม)

โปรดเลือก