ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวจินตนา จ้อยจุมพจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
Email : jintana.jjp@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4389


  ร้อยโท มานพ อเนกวณิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
Email : manop.awn@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4408


 - ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ
Email :
โทรศัพท์ :


  นายฐิติพงศ์ สุวรรณขำศิริ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานงานการเมือง
Email : thitiphong.suw@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0 2288 4404


 นายจักรกฤช พรพิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Email : chakkrit.pho@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4369


  นางสาวพูลสุข งามระเบียบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
Email : poonsuk.ngb@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288 4000 ต่อ 4986


 นางสาวสุภาวดี ภูพันนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
Email : suphawadee.ppn@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 02-288 4324