ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวเกวลี ทศนักข์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานงานการเมือง


 นางสาวจินตนา จ้อยจุมพจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์


 นางสาวขวัญรัก สุขสมหทัย
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


 นางณัฐยา อัชฌากรลักษณ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์


  ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย


 - ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


 - ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ