ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวเกวลี ทศนักข์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานงานการเมือง


 นางสาวจินตนา จ้อยจุมพจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์


 นางเบญจภา ศรีสุรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ


 นางสาวขวัญรัก สุขสมหทัย
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


 นายชิโนรส ใยฤทธิ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


  ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย