ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวเกวลี ทศนักข์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานงานการเมือง


 นางสาวจินตนา จ้อยจุมพจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์


 นางสาวอัจฉรา พรหมกระแสร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย


 ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


 ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ


 ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ