ผู้อำนวยการ  นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


  นางสาวมาลินี แซ่เอา
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ


  นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ


  นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์
ผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรี


 นางสาวอัจฉรา พรหมกระแสร์
ผู้อำนวยการกองประสานงานการเมือง


  นางรัตนา สามารถ
ผู้อำนวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์


 นางเบญจภา ศรีสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองพิธีการ


  นายตรี อัญชลีสังกาศ
ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย


  นายชิโนรส ใยฤทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักโฆษก


  นางสาวขวัญรัก สุขสมหทัย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


  นางสาวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน