ผู้อำนวยการ  นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Email : natthriya.tww@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4487


  นางสาวมาลินี แซ่เอา
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
Email : malinee.sao@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4660


  นางสาวดุสิตา ศรีชู
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
Email : dusita.sch@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4681


 นายคณาน์ กิตยาธิคุณ
ผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรี
Email : khana.kit@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4350


 นายจงเจริญ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการกองประสานงานการเมือง
Email : chongchareon.suw@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288 4399


  นางรัตนา สามารถ
ผู้อำนวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
Email : rattana.sam@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4440


 นางเบญจภา ศรีสุรัตน์
ผู้อำนวยการกองพิธีการ
Email : benjapa.ssr@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4809


  นายวโรทัย ไตรพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
Email : warothai.tpt@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4353


  นายชิโนรส ใยฤทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Email : chinorod.yrd@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4861


  นายตรี อัญชลีสังกาศ
ผู้อำนวยการสำนักโฆษก
Email : tri.anj@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4389


  -ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Email :
โทรศัพท์ :


  นางสาวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Email : chutchaporn.snw@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4922