ผู้อำนวยการ  นางวิสุนี บุนนาค
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


  นางสาวมาลินี แซ่เอา
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ


  นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ


  นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์
ผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรี


 นางสาวอัจฉรา พรหมกระแสร์
ผู้อำนวยการกองประสานงานการเมือง


  นางรัตนา สามารถ
ผู้อำนวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์


  นางชนิดา เกษมสุข
ผู้อำนวยการกองพิธีการ


  -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย


  ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักโฆษก


  นางสาวขวัญรัก สุขสมหทัย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


  นางสาวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน