ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวดวงสุดา ศรียงค์
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


  นางนงนุช ธนเศรษฐ
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี