ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Email : breeyawan.skc@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4319


  นางชนิดา เกษมศุข
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
email : chanida.kss@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4461