รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CCO)


 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO)
ผู้บริหารระดับสูงด้านการจัดการความรู้ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (CKO)


 นางวิสุนี บุนนาค
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (CCEO)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต