รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CCO)
ผู้บริหารระดับสูงด้านการจัดการความรู้ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (CKO)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
Email : nicha.hrn@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4464


  นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)
ผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (CCEO)
Email : natthriya.tww@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4487


  นางชนิดา เกษมศุข
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Email : chanida.kss@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4461