ทำเนียบเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Email : spm.pm01@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-288-4410
รายนามเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นายเศรษฐา ทวีสิน 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 5 กันยายน พ.ศ. 2566
นายดิสทัต โหตระกิตย์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565
พลเอก วิลาศ อรุณศรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 16 กันยายน พ.ศ. 2557 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายบัณฑูร สุภัควณิช นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 4 มกราคม พ.ศ. 2554 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 30 กันยายน พ.ศ. 2553
นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
นายธีรพล นพรัมภา นายสมัคร สุนทรเวช 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 18 กันยายน พ.ศ. 2551
พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 14 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นายยงยุทธ ติยะไพรัช พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545
นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ นายชวน หลีกภัย 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
นายบุญชง วีสมหมาย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายเดช บุญ-หลง นายบรรหาร ศิลปอาชา 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายธวัช วิชัยดิษฐ นายชวน หลีกภัย 2 ตุลาคม พ.ศ. 2535 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2538
นายวิทย์ รายนานนท์ นายอานันท์ ปันยารชุน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2535 13 กันยายน พ.ศ. 2535
นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ พลเอก สุจินดา คราประยูร 22 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
นายสถาพร กวิตานนท์ นายอานันท์ ปันยารชุน 7 มีนาคม พ.ศ. 2534 7 เมษายน พ.ศ. 2535
พลเอก วันชัย จิตต์จำนงค์ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
พลเอก ปัญญา สิงห์ศักดา พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
พลโท จันทรคุปต์ สิริสุทธิ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2529
พลตรี จำลอง ศรีเมือง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
พลเอก พร ธนะภูมิ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
3 มีนาคม พ.ศ. 2523
21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
นายเสริมศักดิ์ เทพาคำ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520

นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
25 กันยายน พ.ศ. 2519
20 เมษายน พ.ศ. 2519
14 มีนาคม พ.ศ. 2518
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
23 กันยายน พ.ศ. 2519
12 มกราคม พ.ศ. 2519
13 มีนาคม พ.ศ. 2518
นายประกายเพชร อินทุโสภณ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517