เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 นายดิสทัต โหตระกิตย์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี