ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer : CIO

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
นางวิสุนี บุนนาค
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 022884466
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : visunee.bng@thaigov.go.th