ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวเกวลี ทศนักข์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานงานการเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4168
E-mail : kewalee.tsn@thaigov.go.th


 นางสาวจินตนา จ้อยจุมพจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4387
E-mail : jintana.jjp@thaigov.go.th


 นางเบญจภา ศรีสุรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 6480

E-mail : benjapa.ssr@thaigov.go.th


 นางสาวขวัญรัก สุขสมหทัย
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4416
E-mail : khwanrak.sst@thaigov.go.th


 นายชิโนรส ใยฤทธิ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4861
E-mail : chinorod.yrd@thaigov.go.th


  ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย