ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวดวงสุดา ศรียงค์
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4350
E-mail : duangsuda.syg@thaigov.go.th


  นางนงนุช ธนเศรษฐ
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4461
E-mail : nongnuch.tha@thaigov.go.th