เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Email : spm.pm01@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-288-4410