ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม Department Chief Information Officer : DCIO

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO)
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Email : natthriya.tww@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4487