รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CCO)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4314
E-mail : pranee_thaigov@hotmail.com


 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO)
ผู้บริหารระดับสูงด้านการจัดการความรู้ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (CKO)
โทรศัพท์ : 0-2288-4464
E-mail: nichathaigov@hotmail.com


 นางวิสุนี บุนนาค
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (CCEO)
โทรศัพท์ : 0-2288-4454
E-mail: visunee.bng@thaigov.go.th