ที่ปรึกษา นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์


 นายปสันน์ เทพรักษ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ


  นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน


  ว่าง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ


  นางชนิดา เกษมศุข
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านสังคม