ผู้อำนวยการ  นางวิสุนี บุนนาค
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4454
E-mail : visunee.bng@thaigov.go.th


  นางสาวมาลินี แซ่เอา
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4660
E-mail : malinee.sao@thaigov.go.th


  นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4379
E-mail : breeyawan@hotmail.com


  นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์
ผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4127
E-mail : pakanan29@gmail.com


 นางสาวอัจฉรา พรหมกระแสร์
ผู้อำนวยการกองประสานงานการเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4425
E-mail : aomachara@yahoo.co.th


  นางรัตนา สามารถ
ผู้อำนวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4440
E-mail : rattana.sam@thaigov.go.th


  นางชนิดา เกษมศุข
ผู้อำนวยการกองพิธีการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4833
E-mail : noinha71@gmail.com


  -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย


  ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักโฆษก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4389
E-mail : natthriya.tww@thaigov.go.th


  นางสาวขวัญรัก สุขสมหทัย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4417
E-mail : khwanrak.sst@thaigov.go.th


  นางสาวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2288-4415
E-mail : chutchaporn.snw@thaigov.go.th