ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอ LED แบบ SMD ขนาด 4.8 x 1.92 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (06/09/2562)

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ยี่ห้อ Hikvision (26/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภายในองค์กร จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/07/2562)

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เช่านั่งร้านและติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง ยึดโยง งานรื้อถอน ขนย้าย และอื่น ๆ) จำนวน 1 งาน สำหรับติดตั้งซุ้มประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานสโมสรสันนิบาตฯ (26/07/2562)

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จ้างจัดทำและติดตั้งซุ้มประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานสโมสรสันนิบาตฯ ณ โถงกลางตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน (26/07/2562)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน กรกฎาคม 2562 (31/07/2562)

เดือน มิถุนายน 2562 (30/06/2562)

เดือน พฤษภาคม 2562 (31/05/2562)

เดือน เมษายน 2562 (30/04/2562)

เดือน มีนาคม 2562 (31/03/2562)

เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (28/02/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ 12/24 เควี 416/240 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ติดตั้งประจำอาคาร 20 (03/09/2562)

งานจ้างเหมาบริการติดตั้งผนังอุโมงค์อะคริลิค เขื่อนกั้นน้ำ และส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 งาน (25/07/2562)

งานจ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ เต็นท์อุโมงค์ และส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 งาน (25/07/2562)

จ้างจัดทำกรอบรุปไม้แกะสลัก ประดับกระจกวาว พ่นสีอุตสาหกรรมทางวาว จำนวน 2 กรอบ (15/07/2562)

ค่าจ้างจัดทำและติดตั้งซุ้มประดับถวายความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ด้านหน้าตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน (15/07/2562)

จ้างจัดทำและติดตั้งซุ้มประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานสโมสรสันนิบาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โถงกลางตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน (11/07/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (13/09/2562)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (26/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (07/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (31/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (24/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (01/07/2562)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง Global Threat Intelligence and its Researches ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สลน. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับโอวาท ร่วมถ่ายภาพ และรับมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือ เทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางรัตนา สามารถ ผู้อำนวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานของกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการด้านการประชุมหัวหน้าสารัตถะส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ณ ห้อง 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการด้านต่างประเทศ ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด