ข่าวทำเนียบรัฐบาล

ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/02/2564)  

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจอแสดงภาพ LED ห้องประชุม 301 จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/02/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทอพรมปูลาดพระบาท จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/02/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบชุดประชุม จำนวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/02/2564)

สัญญาชื้อขาย สัญญาเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ยี่ห้อ DRC รุ่น DPX420 จำนวน 50 เครื่อง (09/02/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/02/2564)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2563 (04/01/2564)

พฤศจิกายน 2563 (01/12/2563)

ตุลาคม 2563 (01/11/2563)

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/10/2563)

เดือน กันยายน 2563 (30/09/2563)

เดือน สิงหาคม 2563 (31/08/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (24/02/2564)  

ซื้อจอแสดงภาพ LED ห้องประชุม 301 จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (19/02/2564)

ซื้อระบบชุดประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ (02/02/2564)

ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/01/2564)

การจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งประจำอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อาคาร 44) จำนวน 1 ตัว (19/01/2564)

จ้างทอพรมปูลาดพระบาท จำนวน 3 รายการ (18/01/2564)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (16/02/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (19/01/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (14/01/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (03/12/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (26/11/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/09/2563)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รอง ลธน.บ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. คร้ังที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รอง ลธน.บ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รอง ลธน.บ. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลข้อสั่งการ นรม. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลของ สลน. ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการและแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) กรณีบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการหรือจัดกิจกรรมในทำเนียบรัฐบาล (18/02/2564)

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (17/11/2563)

คำแปล พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (17/11/2563)

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (update ล่าสุด) (17/11/2563)

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ/รักษาการร่วม/ไม่มีผู้รักษาการ (25/02/2563)

ประกาศรายชื่อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/02/2563)

ดูทั้งหมด