ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งประจำอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อาคาร 44) จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างทอพรมปูลาดพระบาท จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/01/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (18/01/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/12/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (25/12/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/12/2563)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (04/12/2563)

เดือน กันยายน 2563 (30/09/2563)

เดือน สิงหาคม 2563 (31/08/2563)

เดือน กรกฎาคม 2563 (31/07/2563)

เดือน มิถุนายน 2563 (30/06/2563)

เดือน พฤษภาคม 2563 (31/05/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

การจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งประจำอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อาคาร 44) จำนวน 1 ตัว (19/01/2564)

จ้างทอพรมปูลาดพระบาท จำนวน 3 รายการ (18/01/2564)

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (04/12/2563)

งานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (งานจ้างทำชุดรับแขกหลุยส์ จำนวน 3 ชุด) (12/11/2563)

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ (30/09/2563)

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (29/09/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (19/01/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (14/01/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (03/12/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (26/11/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (11/09/2563)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รอง ลธน.บ. เป็นประธานการประชุมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ของคณะทำงานศึกษาและเตรียมความพร้อมดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการบังคับคดี ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด