ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง Global Threat Intelligence and its Researches ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สลน. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับโอวาท ร่วมถ่ายภาพ และรับมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า

   

 
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือ เทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางรัตนา สามารถ ผู้อำนวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานของกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการด้านการประชุมหัวหน้าสารัตถะส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ณ ห้อง 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการด้านต่างประเทศ ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้อง 210 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น. นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์ ผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ ณ ห้องประชุม 215 อาคาค สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานโครงการอบรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2 การคัดแยกขยะมูลฝอยและบริหารจัดการแบบยั่งยืนของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1