สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
ส่วนราชการใน สลน.  สำนักประสาน
งานการเมือง    ข่าว/กิจกรรม

สมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเงินบำเหน็จตกทอด
สมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทย ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ พร้อมเรียกรัองสวัดิการรักษาพยาบาลและบำเหน็จตกทอด
 

วันนี้ เวลา 11.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถพล งามดี นายกสมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนลูกจ้างประจำฯ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณรัฐบาลที่ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ พร้อมเรียกรัองสวัดิการรักษาพยาบาลและบำเหน็จตกทอด           

นายอรรถพล งามดี นายกสมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2552” ที่ให้มีผลในทางปฏิบัติทันผู้เกษียณเดือนกันยายน 2552 ที่ผ่านมาซึ่งทำให้บรรดาลูกจ้างประจำต่างรู้สึกดีใจ และชื่นชมรัฐบาลที่เข้าใจถึงปัญหาของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ          

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับนั้น ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยเฉพาะเรื่องการรับบำเหน็จตกทอด  สิทธิค่ารักษาพยายาลที่ต่อเนื่อง  ตลอดจนหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการรับบำเหน็จรายเดือน ซึ่งไม่ควรกำหนดระยะเวลาของลูกจ้างที่ต้องทำงานครบ 25 ปี แต่ควรพิจารณาจากลูกจ้างที่อายุครบเกษียณเป็นหลัก            

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามช่วยเหลือประชาชนในทุกอาชีพให้ได้รับสวัสดิการที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยจะดีขึ้น แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องในการดำเนินการที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณของแผ่นดินที่จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ๆ ด้วย  ขณะนี้รัฐบาลได้มีการพิจารณาทบทวนในเรื่องของสวัสดิการ โดยเฉพาะสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งปัจจุบันมียอดจำนวนตัวเลขการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว ทำให้รัฐบาลต้องจ่ายงบประมาณให้เป็นจำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาหาแนวทางที่จะสามารถลดจำนวนการเบิกจ่ายให้น้อยลง เช่นเดียวกันในเรื่องของสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำนั้น รัฐบาลจะมอบหมายให้กระทรวงการคลัง รับไปพิจารณาว่าจะหาทางช่วยเหลืออย่างไรให้เหมาะสมต่อไป                                  


  สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง  

  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 นายกรัฐมนตรีย้ำ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ฝ่ายค้านคัดค้าน เป็นการเสนอของ ส.ส.ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล ยืนยันร่างดังกล่าวไม่ใช่กฏหมายการเงิน (22/10/2013)
 คำชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา ในการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลครบรอบ 1 ปี ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ของนายกรัฐมนตรี (21/10/2013)
 เลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนยันนายกรัฐมนตรีลงนามทูลเกล้าฯร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (4/10/2013)
 นายกรัฐมนตรีเผยร่าง พ.ร.บ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ ( 01 ตุลาคม 2013 ) (1/10/2013)
 โฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลพร้อมแถลงผลงาน 1 ปี 24 – 25 กันยายนนี้ (30/9/2013)
 รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน (30/9/2013)
 นายกรัฐมนตรีแถลงผลงานปีที่ 1 ของรัฐบาลต่อรัฐสภา (23 สิงหาคม 2554 – 23 สิงหาคม 2555) (30/9/2013)
 นายกรัฐมนตรีชี้ควรถ่ายทอดสดการประชุมงบฯ 54 ต่อจนจบ แต่ต้องไม่มีการอภิปรายนอกประเด็น (23/8/2010) (24/8/2010)
 นายกรัฐมนตรีย้ำข้อเสนอแก้รธน.เรื่องเขตเดียวเบอร์เดียวไม่ได้ดูความได้เปรียบเสียเปรียบแต่เน้นข้อดีข้อเสีย (22/8/2010) (23/8/2010)
 ผลการประชุมคกก.พิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 5/2553 (18/8/2010) (19/8/2010)