1 สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรี 1 (ถวายสัตย์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554)
  

สำนักนายกรัฐมนตรี

 1. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (10 ส.ค.54)
 2. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี (10 ส.ค.54)
 3. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (10 ส.ค.54)
 4. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี (23 ม.ค.55)
 5. นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (10 ส.ค.54)
 6. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (23 ม.ค.55)
 7. นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (23 ม.ค.55)
 8. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (23 ม.ค.55)
 9. พลเอก พัลลภ ปิ่นมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 10. นายบัณฑูร สุภัควณิช ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (28 ก.พ.55)
 11. นายสุชน ชาลีเครือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 12. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 13. นายสุชน ชามพูนท ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (6 ก.ย.54)
 14. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รอง นรม.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) (6 ก.ย.54)
 15. พันตำรวจเอก ปราณ์รนต์ สันติปราณ์รนต์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รอง นรม.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) (24 ม.ค.54)
 16. พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เชิดมณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รอง นรม.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) (25 ส.ค.54)
 17. ร้อยตำรวจโท เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รอง นรม.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) (24 ม.ค.54)
 18. นายถาวร จำปาเงิน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รอง นรม.นายชุมพล ศิลปอาชา) (30 ส.ค.54)
 19. นายโสภณ เพชรสว่าง ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) (24 ม.ค.55)
 20. นายอดุล วรรณศร ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี ทวีสิน) (24 ม.ค.55)
 21. พลตำรวจตรี บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) (24 ม.ค.55)
 22. นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (5 มิ.ย.55)
 23. นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (25 ส.ค.54)
 24. นายนิรุตติ คุณวัฒน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (25 ส.ค.54)
 25. พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (25 ส.ค.54)
 26.                      รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รอง นรม.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
 27. นายสุชาติ ลายน้ำเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รอง นรม.ร.ต.อ.เฉลิมอยู่บำรุง) (25 ส.ค.54)
 28. นางฐิติมา ฉายแสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รอง นรม.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)(24 ม.ค.55)
 29. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รอง นรม.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)(24 ม.ค.55)
 30. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รอง นรม.นายชุมพล ศิลปอาชา) (4 ต.ค.54)
 31.                        เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
 32. นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นางนลินี ทวีสิน) (24 ม.ค.55)
 33. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) (24 ม.ค.55)
 34. นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (5 มิ.ย.55)
 35. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 36. นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (7 ก.พ.55)
 37. นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 38. นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 39. นายเบญจพล สวัสดิ์พาณิชย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 40. นายอิทธิ์ณณฏฐ์ หงษ์ชูเวช ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 41. นายวีระ ชูสถาน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 42. นายจักรพงษ์ แสงมณี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 43. นายชวรัชต์ อุรัสยะนันทน์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 44. นางไพจิตร อักษรณรงค์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 45. นายธนกฤต ชะเอมน้อย ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 46. นายรังษี เสรีชัยใจมุ่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 47. พลตำรวจตรี เสงี่ยม สำราญรัตน์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 48. นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 49. นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 50. นายอรรถชัย อนันตเมฆ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 51. นายพงษ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (30 ส.ค.54)
 52. นายจำรัส เวียงสงค์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (30 ส.ค.54)
 53. นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกุล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (30 ส.ค.54)
 54. นายถนอม สมผล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (30 ส.ค.54)
 55. นายสุรชัย ทิณเกิด ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (30 ส.ค.54)
 56. นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (30 ส.ค.54)
 57. นายไพศาล ชโนวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (30 ส.ค.54)
 58. นางสาวช่อเพชร พึ่งพานทอง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (13 ก.ย.54)
 59. นายวิสืทธิ์ ใสกระจ่าง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (13 ก.ย.54)
 60. นางเรือนแก้ว ศรีหาคิม ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (13 ก.ย.54)
 61. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (13 ก.ย.54)
 62. นาวาเอก วิโรจน์ วังแก้วหิรัญ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (4 ต.ค.54)
 63. นายประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (27 ธ.ค.54)
 64. นางสาวพจมาน นิลนาค ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (27 ธ.ค.54)
 65. นายเสถียร วิพรมหา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อดีตข้าราชการการเมือง

 1. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี (10 ส.ค.54-22 ม.ค.55)
 2. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (10 ส.ค.54-22 ม.ค.55)
 3. นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (10 ส.ค.54-22 ม.ค.55)
 4. นายโอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54)
 5. นายบัณฑูร สุภัควณิช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54-27 ก.พ.55)
 6. นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54-23 ม.ค.55)
 7. พลตำรวจตรี บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(รอง นรม.ร.ต.อ.เฉลิมอยู่บำรุง) (25 ส.ค.54-23 ม.ค.55)
 8. นายสุชน ชามพูนท รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รอง นรม.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)(25 ส.ค.54-5 ก.ย.54)
 9. พันตำรวจเอก ปราณ์รนต์ สันติปราณ์รนต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รอง นรม.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ) (30 ส.ค.54-23 ม.ค.54)
 10. ร้อยตำรวจโท เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รอง นรม.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ) (25 ส.ค.54-23 ม.ค.55)
 11. นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รอง นรม.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)(25 ส.ค.54-23 ม.ค.55)
 12. นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์) (30 ส.ค.54-23 ม.ค.55)
 13. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์) (25 ส.ค.54-23 ม.ค.55)
 14. นายจารุวงศ์ เรืองสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) (25 ส.ค.54-23 ม.ค.55)
 15. นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (25 ส.ค.54-6 ก.พ.55)
 16. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) (24 ม.ค.55-11 พ.ค.55)
 17. นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รอง นรม.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) (30 ส.ค.54-23 พ.ค.55)
กระทรวงกลาโหม
 1. พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
 2. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี (24 ม.ค.55)
 3. พลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน เลขานุการรัฐมนตรี (24 ม.ค.55)

อดีตข้าราชการการเมือง

 1. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54-22 ม.ค.55)
กระทรวงการคลัง
 1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการ (23 ม.ค.55)
 2. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ (23 ม.ค.55)
 3. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54)
 4. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ (24 ม.ค.55)
 5. นายศักดา บูรณ์พงศ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) (24 ม.ค.55)
 6. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์) (24 ม.ค.55)
 7. นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง เลขานุการรัฐมนตรี (24 ม.ค.55)
 8. นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี (รมช.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) (24 ม.ค.55)
 9. นายธนาธร โล่ห์สุนทร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี (รมช.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์) (24 ม.ค.55)

อดีตข้าราชการการเมือง

 1.  
  1. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54-22 ม.ค.55)
  2. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54-22 ม.ค.55)

กระทรวงการต่างประเทศ

 1. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 1. นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
 2. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงคมนาคม
 1. พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
 2. พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54)
 3. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงพลังงาน
 1. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงพานิชย์
 1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
 2. นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54)
 3. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงมหาดไทย
 1. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
 2. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54)
 3. นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงยุติธรรม
 1. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงแรงงาน
 1. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงวัฒนธรรม
 1. นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1.  นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงศึกษาธิการ
 1. นายวรวัจน์ เอื้ออญิญกุล รัฐมนตรีว่าการ (10 ส.ค.54)
 2. นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54)
 3. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตรีช่วยว่าการ (10 ส.ค.54)
กระทรวงสาธารณสุข
 1. นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการ
 2. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 1. นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการ  


-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th  |  Web Site is best viewed with : +IE5 , Screen Resolution 1024 x 768


-----------------