1 สมัยนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี
  ครม.1

ลำดับ

ชื่อ-สกุล/สังกัด

ตำแหน่ง

  สำนักนายกรัฐมนตรี    
1.        นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
2.        นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี
3.        นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี
4.        พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี
5.        นายสหัส บัณฑิตกุล รองนายกรัฐมนตรี
6.        พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี
7.        นายมั่น พัธโน รองนายกรัฐมนตรี
8.        นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9.        พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
10.    พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
11.    นายปลอดประสพ สุรัสวดี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
12.    นายนิกร จำนง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
13.    นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
14.    พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุนทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(รอง นรม. นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์)
15.    นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(รอง นรม. นายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี)
16.    ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(รอง นรม. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ)
17.    นายมงคล กิมสูนจันทร์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(รอง นรม. นายสหัส  บัณฑิตกุล)
18.    นายเกษม สรศักดิ์เกษม ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(รอง นรม. พล.ต.สนั่น  ขจรประศาสน์)
19.    ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(รอง นรม. นายมั่น พัธโน)
20.    นายยืนหยัด ใจสมุทร ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(รมต.นร. นายชูศักดิ์  ศิรินิล)
21.    นายธีรพล นพรัมภา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
22.    พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
23.    นายคณวัฒน์ วศินสังวร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
24.    นายประพล มิลินทจินดา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
25.    นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รอง นรม. นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์)
26.    นายไชยยง รัตนอังกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รอง นรม. นายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี)
27.    รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รอง นรม. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ)
28.    นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รอง นรม. นายสหัส  บัณฑิตกุล)
29.    นายอรรคพล สรสุชาติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รอง นรม. พล.ต.สนั่น  ขจรประศาสน์)
30.    รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รอง นรม. นายมั่น พัธโน)
31.    นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(รมต.นร. นายชูศักดิ์  ศิรินิล)
32.    พลตำรวจโท วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
33.    นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
34.    นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
35.    นางสาววีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
36.    นายไพศาล อัคคะสารกุล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
37.    นางสาวกฤษณา ณ ระนอง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
38.    นายประสาร เรืองสุขอุดม ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
39.    นายไพศาล ชโนวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
40.    นายสุรชัย ทิณเกิด ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
41.    นายชาญ คราประยูร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
42.    นายปาน พึ่งสุจริต ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
43.    นางสุกัลยา โชคบำรุง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
44.    นายจิรัฏฐ์ นิธิอนันตภร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
45.    นายโสภณ โกชุม ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
46.    นายถาวร เกียรติไชยากร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
47.    นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
48.    นายไผ่ ลิกค์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
49.    นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
50.    นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
51.    นายกล่ำคาน ปาทาน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
52.    นายณพจน์สกร ทรัพยสิทธิ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
53.    นายสมพงษ์ พรหมกลาง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
54.    นายทนง บุษราคัม ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
55.    นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
56.    นายขวัญชัย สาราคำ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
57.    นายไพรัช ชัยชาญ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงกลาโหม  
58.    นายสมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
59.    พลเอก ขวัญชาติ กล้าหาญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
60.    พลเอก อุดมชัย องคสิงห เลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงการคลัง  
61.    นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
62.    นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
63.    นายพิชัย                      นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
64.    นายสำราญ ภูอนันตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
65.    ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ(นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช)
66.    นางสาวภูวนิดา คุนผลิน เลขานุการรัฐมนตรี
67.    ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช)
68.    ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(นายพิชัย นริพทะพันธุ์)
  กระทรวงการต่างประเทศ  
69.    นายเตช บุนนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
70.    นายพิทยา พุกกะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
71.    นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
72.    นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
73.    นางบุปผา รอบรู้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
74.    นางสาวอรุณี ปริศนานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรี
  ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
75.    นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
76.    นายเอนก หุตังคบดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
77.    เลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
78.    นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
79.    นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
80.    นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการ
81.    นายสันต์ศักย์จรูญ งามพิเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
82.    นายเสรี วงษ์มณฑา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ(นายสมพัฒน์  แก้วพิจิตร)
83.    นายบัวสอน ประชามอญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ(นายธีระชัย  แสนแก้ว)
84.    นายอารมณ์ ขำคมกุล เลขานุการรัฐมนตรี
85.    นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(นายสมพัฒน์  แก้วพิจิตร)
86.    นายวิสันต์ เดชเสน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(นายธีระชัย  แสนแก้ว)
  กระทรวงคมนาคม  
87.    นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
88.    นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
89.    นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
90.    นายภาคิน สมมิตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
91.    นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ(นายทรงศักดิ์  ทองศรี)
92.    นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ(นายอนุรักษ์  จุรีมาศ)
93.    นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรี
94.    นายชัยศรี กีฬา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(นายทรงศักดิ์  ทองศรี)
95.    นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(นายอนุรักษ์  จุรีมาศ)
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
96.    นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
97.    พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
98.    นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา เลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
99.    นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
100.          นายภูวเดช อินทวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
101.          นายศราวุธ เพชรพนมพร เลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงพลังงาน  
102.          พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
103.          ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
104.          นายพิสุทธิ์ ชลากรกุล เลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงพาณิชย์  
105.          นายไชยา สะสมทรัพย? รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
106.          นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
107.          รัฐมนตรีช่วยว่าการ
108.          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
109.          ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
110.          ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
111.          เลขานุการรัฐมนตรี
112.          ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(นายไชยา สะสมทรัพย์)
113.          ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงมหาดไทย  
114.          พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
115.          นายประสงค์ โฆษิตานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
116.         
117.          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
118.          ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
119.         
120.          เลขานุการรัฐมนตรี
121.          ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
122.          ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงยุติธรรม  
123.          นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
124.          นายสุรพล เอกโยคยะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
125.          นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ เลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงแรงงาน  
126.          นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
127.          นายไพจิตร เทียนไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
128.          นายสันติ  บุลสถาพร เลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงวัฒนธรรม  
129.          นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
130.          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
131.          เลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132.          นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
133.          นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
134.          นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย เลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงศึกษาธิการ  
135.          นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
136.          นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการ
137.          นายพงศกร อรรณนพพร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
138.          นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
139.          นายสุวัฒน์  ม่วงศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ(นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา)
140.          นายสมบัติ รัตโน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ(นายพงศกร  อรรณนพพร)
141.          นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรี
142.          นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา)
143.          นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี(นายพงศกร  อรรณนพพร)
  กระทรวงสาธารณสุข  
144.          นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
145.          นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
146.          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
147.          นายธวัชชัย สุทธิบงกช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
148.          เลขานุการรัฐมนตรี
149.          นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
  กระทรวงอุตสาหกรรม  
150.          นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
151.          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
152.          เลขานุการรัฐมนตรี
 

-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th  |  Web Site is best viewed with : +IE5 , Screen Resolution 1024 x 768


-----------------