171 ข่าว/กิจกรรม
  สมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเงินบำเหน็จตกทอด
  
สมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทย ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ พร้อมเรียกรัองสวัดิการรักษาพยาบาลและบำเหน็จตกทอด
 

วันนี้ เวลา 11.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถพล งามดี นายกสมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนลูกจ้างประจำฯ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณรัฐบาลที่ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ พร้อมเรียกรัองสวัดิการรักษาพยาบาลและบำเหน็จตกทอด           

นายอรรถพล งามดี นายกสมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2552” ที่ให้มีผลในทางปฏิบัติทันผู้เกษียณเดือนกันยายน 2552 ที่ผ่านมาซึ่งทำให้บรรดาลูกจ้างประจำต่างรู้สึกดีใจ และชื่นชมรัฐบาลที่เข้าใจถึงปัญหาของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ          

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับนั้น ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยเฉพาะเรื่องการรับบำเหน็จตกทอด  สิทธิค่ารักษาพยายาลที่ต่อเนื่อง  ตลอดจนหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการรับบำเหน็จรายเดือน ซึ่งไม่ควรกำหนดระยะเวลาของลูกจ้างที่ต้องทำงานครบ 25 ปี แต่ควรพิจารณาจากลูกจ้างที่อายุครบเกษียณเป็นหลัก            

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามช่วยเหลือประชาชนในทุกอาชีพให้ได้รับสวัสดิการที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยจะดีขึ้น แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องในการดำเนินการที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณของแผ่นดินที่จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ๆ ด้วย  ขณะนี้รัฐบาลได้มีการพิจารณาทบทวนในเรื่องของสวัสดิการ โดยเฉพาะสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งปัจจุบันมียอดจำนวนตัวเลขการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว ทำให้รัฐบาลต้องจ่ายงบประมาณให้เป็นจำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาหาแนวทางที่จะสามารถลดจำนวนการเบิกจ่ายให้น้อยลง เช่นเดียวกันในเรื่องของสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำนั้น รัฐบาลจะมอบหมายให้กระทรวงการคลัง รับไปพิจารณาว่าจะหาทางช่วยเหลืออย่างไรให้เหมาะสมต่อไป                                  

-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th  |  Web Site is best viewed with : +IE5 , Screen Resolution 1024 x 768


-----------------