86 ข่าว/กิจกรรม
  คกก.พัฒนาเด็กปฐมวัยฯ เห็นชอบให้พม.เสนอมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต่อครม. เพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ
  
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2552 พิจารณาการดำเนินงานตามมติครม.เรื่องการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

2 พ.ย. เวลา 13.00 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2552 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2552 ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน แล้วที่ประชุมเห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการกำกับ ดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแล
2. เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ ไปใช้ในการกำกับ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
3. เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีที่ศูนย์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ
4. สนับสนุนงบประมาณให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินงานโครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน วงเงิน 92 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการปี 2553 - 2555

ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ในโครงการไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย สำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน และเด็กปฐมวัย อายุแรกเกิดถึง 5 ปี เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอสำหรับความต้องการของทารกในครรภ์ และเพื่อให้เด็กปฐมวัยไทยได้รับสารไอโอดีนเพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ดำเนินการโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วที่ประชุมเห็นชอบดังนี้ 1. ให้องค์การอาหารและยาพิจารณาทบทวนบัญชียาหลักแห่งชาติ ว่าควรเพิ่มรายการยาเม็ด วิตามินรวม และแร่ธาตุ (ที่มีสารไอโอดีน) ให้ใช้ได้กรณีหญิงตั้งครรภ์ 2. ให้กรมบัญชีกลางมีข้อยกเว้นการใช้ยาเม็ดวิตามินรวม และแร่ธาตุ (ที่มีสารไอโอดีน) ว่าสามารถเบิกจ่ายในกรณีหญิงตั้งครรภ์ได้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะนำเรื่องโครงการไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ที่ ส.ส.ส. สนับสนุนงบประมาณระยะแรก 1 ปีในวงเงิน 20 ล้านบาท 2) รับทราบผลการดำเนินงานโครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart) ของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ระหว่างปี 2547- 2552 ที่มีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมสามารถนำไปเทียบเคียงกับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัย พบว่าเด็กในโครงการหนังสือเล่มแรกมีสมรรถนะในการพัฒนาตามวัยดีกว่าเด็กทั่วไปในทุกด้าน โดยผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 6 ปี พบว่าการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทาน การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กอย่างดียิ่งในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกของชีวิต พร้อมกับรับทราบโครงการนโยบายการรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยต่อเนื่องจากโครงการหนังสือเล่มแรก 3) รับทราบโครงการพัฒนาสื่อเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงการสำรวจแนวโน้มเรื่องปัญหาเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ โดยขอให้ไปติดตามตัวเลขผลการสำรวจเรื่องนี้ ว่ามีหน่วยงานใดที่ดำเนินการสำรวจและมีมาตรการอย่างไร โดยจากการประเมินคร่าว ๆ พบปัญหาเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องนโยบายด้านใดด้านหนึ่ง และอาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานทุกเรื่องที่เราพยายามจะทำ

-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th  |  Web Site is best viewed with : +IE5 , Screen Resolution 1024 x 768


-----------------