29 ข่าว/กิจกรรม
  ผลการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4/7/2008)
  นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ครั้งที่ 4/2551 

วันนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ครั้งที่ 4/2551 ผลการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้


ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการถ่ายโอนพนักงานราชการในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยให้ อปท. ที่รับโอนสถานศึกษาดังกล่าวกำหนดอัตราและตำแหน่งรองรับ และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาดังกล่าวต่อไป ตาม หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำหนด และดำเนินการบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการที่ผ่านการประเมินเข้าเป็นบุคลากรของ อปท. เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนต่อไป ตามกรอบอัตราและตำแหน่งที่เหมาะสม โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกสัญญาจ้าง และให้กระทรวงศึกษาพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยสำหรับพนักงานราชการที่กระทรวงศึกษายกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ตามนัยข้อ 10 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) ข้อ 6 (5) และมอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป


สำหรับพนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เริ่มนับอายุราชการใหม่ ตามความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเดิมไปแล้ว และให้เข้ารับตำแหน่งในอัตราขั้นต้นของตำแหน่งที่ อปท. รับเข้าปฏิบัติราชการ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เกี่ยวกับการโอน และการตั้งงบประมาณให้แก่ อปท. สำหรับพนักงานราชการที่ อปท. บรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป และเห็นชอบการกำหนดแนวทางการถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษาเพิ่มเติม กรณีพนักงานราชการในสถานศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ มิได้ถ่ายโอนให้ อปท. ประสงค์จะขอลาออกจากสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการถ่ายโอนให้แก่ อปท. โดยมิให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการที่ถ่ายโอนไปพร้อมกับสถานศึกษา เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่ออัตราพนักงานราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการเยียวยาเฉพาะพนักงานราชการที่ได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอนสถานศึกษาเท่านั้น


พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขปัญหาการบริหารงานศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาใน ศาสนสถานที่เห็นควรให้ศาสนสถานที่เป็นเจ้าของศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาและ อปท.ที่เข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการศูนย์ฯ ในศาสนสถาน พิจารณาแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเป็นสำคัญ และใช้แนวทางตามมติของ กกถ.เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ทั้งกรณีที่สามารถตกลงกันได้และไม่สามารถตกลงกันได้ เป็นแนวทางในการเจรจาตกลงกันเพื่อให้ได้ข้อยุติว่า จะเลือกแนวทางใดในการบริหารจัดการศูนย์ฯ เนื่องจากแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการศูนย์ฯ สอดคล้องกับมติ กกถ.ดังกล่าว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
                                                         

                                                             -----------------------------

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

ลัดดา/รายงาน  จินตนา/ตรวจ
 

-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th  |  Web Site is best viewed with : +IE5 , Screen Resolution 1024 x 768


-----------------