47 ข่าว/กิจกรรม
  นายกรัฐมนตรีเปิดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทย
  นายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทสื่อวิทยุในทศวรรษใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย

วันนี้ เวลา 08.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทสื่อวิทยุในทศวรรษใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี “วันวิทยุกระจายเสียงไทย”  โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สวท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และแขกผู้มีเกียรติ ได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก          

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานว่า  กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงเปิดการส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นปฐมฤกษ์ จากสถานีวิทยุกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่วังพญาไท ด้วยการอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปยังเครื่องส่งพญาไท จนปัจจุบันนี้ กิจการวิทยุกระจายเสียงไทยได้มีพัฒนาการมาโดยลำดับ           

วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ  เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอก พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ซึ่งถือเป็น “พระบิดาแห่งวิทยุกระจายเสียงไทย” และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการวิทยุกระจายเสียงได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อร่วมกันใช้ “สื่อวิทยุกระจายเสียง” ไปในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง และความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป         

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในด้านต่างๆ มากขึ้น  จนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการต่างๆ ของสถานีวิทยุได้ง่าย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดรายการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  

นอกจากนี้ สื่อวิทยุกระจายเสียงยังมีบทบาทสำคัญในการขัดเกลาทางสังคม เสริมสร้างค่านิยมที่ดี อันนำไปสู่ความเจริญทางสังคม และการให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้เฝ้าระวัง ตรวจสอบสังคมและการเมือง รวมทั้งประสานสัมพันธ์ทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือ และเกิดความสามัคคีในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย         

สำหรับจุดอ่อนของกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยคือการให้ความบันเทิงมากกว่าการเสริมสร้างปัญญาและความคิด  รวมทั้งมีการแข่งขันและการเป็นเจ้าของสื่อวิทยุกระจายเสียง  ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันหาทางออกให้เหมาะสม  อีกทั้งสื่อทุกประเภทจะต้องมีการปรับตัว และกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน  เพื่อจะได้ไปสู่ทิศทางที่มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น         

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะจากทางราชการ และสื่อสาธารณะอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม รวดเร็ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ  มีการปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐ ให้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสมานฉันท์ในชาติ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ เพื่อให้สื่อมีเสรี ปราศจากการแทรกแซง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย            

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันสื่อวิทยุกำลังได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการขยายตัวของสินค้าเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้สื่อแบบเดิมๆ ได้รับความนิยมน้อยลงและเริ่มผันตัวเข้าสู่รูปแบบของสื่อดิจิตอลออนไลน์และทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในการบริโภคสื่อ ดังนั้น รัฐบาลจึงพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาของสื่อวิทยุกระจายเสียงในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สื่อวิทยุสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นายกรัฐมนตรีได้แสดงความคิดเห็นว่า ไม่ว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในด้านนี้อย่างไร สิ่งสำคัญคือ สื่อทุกประเภทจะต้องไม่ทิ้งหลักและอุดมการณ์ของความเป็นสื่อที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องไม่ก่อให้เกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเรื่องของการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมที่เน้นแต่รายได้และเสรีภาพ จนลืมสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีและพึงเป็นของสื่อ      

พร้อมกล่าวว่า สื่อวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย จะมีความเจริญก้าวหน้าได้ ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และสร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาให้แก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน  ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้ทุกสื่ออยู่รอดปลอดภัย และขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสื่อวิทยุกระจายเสียงต่อไปด้วย             

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบโลเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการ/ผู้มีอุปการะคุณต่อสถานีวิทยุฯ   และเยี่ยมชมการออกร้าน/จัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของ สถานทีวิทยุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th  |  Web Site is best viewed with : +IE5 , Screen Resolution 1024 x 768


-----------------