กรรมการสวัสดิการ สลน.

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นายภราดา เณรบำรุง รอง ลธน.บ.ประธานกรรมการ
นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์ รอง ลธน.บ.รองประธานกรรมการ
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูรรอง ลธน.บ.รองประธานกรรมการ
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ
กรรมการ
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านประสานกิจการต่างประเทศ
กรรมการ
นายหิรัญ พรหมมาทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
กรรมการและเหรัญญิก
นายสมบัติ วัฒน์พานิชทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคมกรรมการ
นางปรารถนา สุทินทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคมกรรมการ
นายจรัสโรจน์ บถดำริห์ผอ.ศทส.กรรมการ
นางสาวอารี วัฒนโชติภิญโญผอ.กลุ่มกฎหมาย สบก.กรรมการ
นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดีผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนประชาสัมพันธ์ สนฆ.กรรมการ
นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ผอ.กลุ่มวิเคราะห์และประสานงานต่างประเทศ 1 สกต.กรรมการ
นายยงยุทธ สุทธิชื่นผอ.กลุ่มรับรองและงานพิธี สพล.กรรมการ
นายนพดล เงินเอกอนันท์นวค.นโยบายและแผนชำนาญการ สนม.กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ผอ.สบก.กรรมกรรมการและเลขานุการ
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยงผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สบก.ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุคนธ์ อ้นทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการผู้ช่วยเลขานุการ
นางเปรมจิตต์ สว่างเมฆผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี สบก.ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวอรอนงค์ กุลภัทร์วัฒนาจพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน สบก.ผู้ช่วยเหรัญญิก
?????????? (3)
-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th  |  Web Site is best viewed with : +IE5 , Screen Resolution 1024 x 768


-----------------