ประวัติและความเป็นมาสำนักบริหารกลาง
 ประวัติความเป็นมาของสำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ก่อนเป็น สำนักบริหารกลาง ในปัจจุบันนั้น เกิดจาก การรวมภารกิจของ กองกลาง และ กองคลัง เดิม ซึ่งจัดตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.. 2551 โดย กองกลาง และ กองคลังจัดตั้งพร้อมสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในระยะเริ่มต้นภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมี ฐานะเป็นหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลขานุการของนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้เพิ่มบทบาทมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2502 มีการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้แบ่งฝ่ายช่วยอำนายการของนายกรัฐมนตรีออกเป็นหน่วยงานระดับกรม 2 กรม คือ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรีและสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี แต่ในปี พ.ศ. 2508 ได้ยุบรวมสำนักบริหาร ของนายกรัฐมนตรีไว้ในสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงวันที่ 29 มกราคม2551 จึงยุบรวมกองกลาง กับ กองคลัง มาเป็น สำนักบริหารกลางในปัจจุบัน โดยมี นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง คนแรก จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2553 และมีนายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง จนถึงปัจจุบัน

สำนักบริหารกลาง แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานสรรบรรณ กองกลาง และงานธุรการ กองคลัง เดิม)

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง เดิม)

3. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน กองกลาง เดิม)

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี (ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี กองคลัง เดิม)

5. กลุ่มบริหารงานพัสดุ (ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เดิม)

6. กลุ่มกฎหมาย (กลุ่มกฎหมาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดิม)

สำนักบริหารกลาง ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 24 ก  ลงวันที่ 29 มกราคม 2551ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมืองด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรีสำนักบริหารกลาง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เสนอแนะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ

(2) อำนวยการ และประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

(3) ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รับฟังความเห็นและประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชน

(4) เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล

(5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการและอำนวยการบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ผู้นำประเทศ

(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล

(7) ดำเนินการด้านการต้อนรับประมุข ผู้นำ และบุคคลสำคัญต่างประเทศ รวมทั้งการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(8) เสนอความเห็นเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการช่วยอำนวยการในการติดตามและประสานงาน การจัดเตรียมข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ และคำกล่าวสุนทรพจน์

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ให้แบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

(1) สำนักบริหารกลาง

(2) สำนักการต่างประเทศ

(3) สำนักโฆษก

(4) สำนักประสานงานการเมือง

(5) สำนักพิธีการและเลขานุการ

(6) สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัย

(7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อ 6 สำนักบริหารกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่บุคคลดังกล่าว

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ ประสาน ประเมินแผนงาน โครงการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(7) เสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติราชการให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และงานคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(9) ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

(10) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th  |  Web Site is best viewed with : +IE5 , Screen Resolution 1024 x 768


-----------------