ความรู้เกี่ยวกับโทษของการทุจริต

ความรู้เกี่ยวกับโทษของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     
การกระทำความผิดบางกรณีแม้จะไม่เข้าองค์ประกอบควาผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ตามแต่ ก.พ.ก็ได้มีมติให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และความร้ายแรงแห่งกรณีอยู่ในระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เช่น
กรณีข้าราชการกระทำผิดโดยเรียกและรับเงินจากผู้สมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แอบอ้างชื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสอบทำการหลอกหลวงหรือชักจูงผู้สมัครด้วยประการต่างๆ แล้วเรียกเก็บเงินโดยอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ รวมทั้งการเรียกร้องเงินจากราษฎร โดยอ้างว่าจะฝากเข้าทำงานในหน่วยงานที่ตนเองไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นต้น
ก.พ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงควรโทษผู้กระทำผิดในระดับเดียวกับควาผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กล่าวคือลงโทษไล่ออกจากราชการ เหตุอันควรปรานีใดๆไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ
     *หมายเหตุ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0709 3/ว2 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538
       
ลักษณะการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
        รองจ่าศาล(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ขายทอดตลาดที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่แปลงละ 74 ตารางวา ในการประมูลขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว ผู้ซื้อให้ตารางวาละ 2,400 บาท แต่รองจ่าศาลได้ลดราคาในการประมูลขายที่ดินเพียงตารางวาละ 2,100 บาท และได้นำเงินส่วนที่เกิน ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว
          โทษ ไล่ออกจากราชการ
ลักษณะการกระทำความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
1.เจ้าหน้าที่การเกษตร 3 จังหวัดพัทลุงได้เสพสุราในเวลาปฏิบัติราชการเป็นเหตุให้มีอาการมึนเมาจน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
          โทษ ให้ออกจากราชการ (ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518)
2.เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 3 เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้ถูกกรมราชทัณฑ์สั่งให้ย้ายจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 3 ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ผู้นี้ไดทำรายงานเบิกเงินค่ารถยนต์บรรทุก สิ่งของและสัมภาระออกจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรีไปยังที่พักที่จังหวัดนนทบุรี เป็นเงิน 750 บาท ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการจ้างรถยนต์บรรทุกแต่อย่างใด แต่ได้ขอใบเสร็จรับเงินจากเอกชนมาประกอบการเบิกเงิน
          โทษ ให้ออกจากราชการ (ตามพระราชบัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518)

ความรู้เกี่ยวกับโทษของการทุจริตและประพฤติมิชอบ(2)

ความรู้เกี่ยวกับโทษของการทุจริตและประพฤติมิชอบ(3)
 
 

-----------------
Back Home 
-----------------
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th  |  Web Site is best viewed with : +IE5 , Screen Resolution 1024 x 768


-----------------